Koning opent nieuwe rechtbank in BredaSluiting jeugdzorginstelling LievenshoveStrafrechtadvocaten worden steeds belangrijkerDekker overweegt drastische hervorming rechtsbijstandBredanaars beschuldigd van afpersing, vrouwenhandel en filmen minderjarig meisjeMegazaak tegen gokmiljonairs gestartVerdachten in zaak Lou Herst onder voorwaarden vrijgelatenMinder jongeren in justitiële jeugdinrichtingOpname psychiatrisch ziekenhuis na brandstichtingOpa vrijgesproken van misbruik

Informant of belanghebbende in het personen- en familierecht?

In procedures binnen het personen- en familierecht, met uitzondering van scheidingszaken, is het van belang om te weten welke juridische positie iemand heeft: informant, belanghebbende of helemaal geen juridische partij? Dit heeft te maken met de rechten en plichten die iemand tijdens een procedure heeft.

 

Belanghebbende

Op grond van de wet wordt iemand als belanghebbende aangemerkt als zijn / haar rechten en plichten direct op de zaak betrekking hebben of wanneer een niet-ouder de minderjarige gedurende één jaar heeft verzorgd en opgevoed (lees: pleegouders). Aangezien niet expliciet in de wet is uitgelegd wie als belanghebbende wordt aangemerkt, is het de taak van de rechter om te bepalen wie belanghebbende is. De aard van de procedure (zoals een ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, omgangsregeling of gezagskwestie) is hierbij van belang.

Een persoon die wordt aangemerkt als belanghebbende heeft een sterkere positie dan iemand die wordt aangemerkt als informant. Het zijn van belanghebbende heeft verschillende gevolgen:

  • een belanghebbende wordt opgeroepen voor de zitting en krijgt daarbij een kopie van het ingediende verzoekschrift;
  • een belanghebbende ontvangt een kopie van de overige processtukken;
  • een belanghebbende kan een verweerschrift indienen, eventueel met een zelfstandig verzoek;
  • een belanghebbende krijgt een kopie van de beschikking; en
  • een belanghebbende kan, indien mogelijk, hoger beroep instellen tegen de beschikking.

 

Informant

Iedereen die een verklaring kan afleggen die mogelijk van belang kan zijn voor de beoordeling van de procedure, kan door de rechter als informant worden aangemerkt. Het begrip “informant” is hiermee in de wet ruim omgeschreven.

Als gezegd, heeft een belanghebbende een sterkere positie dan een informant. De redenen hiervoor zijn:

  • een informant wordt niet opgeroepen voor de zitting, tenzij de rechter anders bepaalt;
  • een informant ontvangt geen kopie van de processtukken en heeft zelfs geen recht op inzage van de processtukken;
  • een informant kan geen verweerschrift (en dus ook geen zelfstandig verzoek) indienen;
  • een informant heeft niet de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen.

Overigens kan een belanghebbende niet tevens als informant worden aangemerkt of andersom.

 

Conclusie

In de praktijk blijkt dat het verschil tussen een informant en belanghebbende niet altijd even duidelijk is. Ter illustratie onderstaand een voorbeeld.

De ouders van minderjarige X zijn gescheiden. Zij hebben beiden het ouderlijk gezag over minderjarige X. Door de Raad voor de Kinderbescherming is een verzoekschrift ingediend tot beëindiging van het gezag van beide ouders. De rechtbank heeft het ouderlijk gezag van de ouders over minderjarige X beëindigd. De vader was het hier niet mee eens en heeft hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank ingesteld en daarbij verzocht de beëindiging van het ouderlijk gezag van hem alsnog af te wijzen, zodat de vader het ouderlijk gezag over minderjarige X behoudt. De moeder heeft geen hoger beroep tegen de beschikking van de rechtbank ingesteld, maar alleen gereageerd op het hoger beroep van de vader.

Aangezien het gerechtshof twijfels heeft over de positie van de moeder, heeft het gerechtshof een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad. Dient moeder als belanghebbende of als informant aangemerkt te worden?

Dit voorbeeld laat zien dat het op dit moment nog niet altijd duidelijk is wanneer iemand als belanghebbende dan wel als informant aangemerkt dient te worden. Daarom is het van belang dat hier onderzoek naar wordt verricht, zodat het voor iedereen duidelijk is welke positie iemand heeft binnen de procedure.

Het feit dat deze onduidelijkheid binnen onze rechtspraktijk ook aan de orde is geweest, is mede aanleiding voor Carola geweest om haar masterscriptie over dit onderwerp te schrijven. Twijfelt u over uw positie? Neem dan contact met ons op.