Samenlevingscontract ontbinden

De wettelijke regels die van toepassing zijn bij een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap zijn niet van toepassing bij beëindiging samenwoningsrelatie. Zo is er bij beëindiging van de samenwoningsrelatie, anders dan bij gehuwden of geregistreerd partners, geen wettelijke verplichting om partneralimentatie te betalen. Ook ontstaat er geen, van rechtswege, (beperkte) gemeenschap van goederen als gevolg van de samenwoning.

Wanneer er kinderen zijn betrokken, waarover de ouders gezamenlijk ouderlijk gezag uitoefenen, zullen de ouders een ouderschapsplan dienen te maken. In het ouderschapsplan worden afspraken opgenomen over de invulling van het ouderlijk gezag, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken.

Samenlevingsovereenkomst

Ongehuwd samenwoners kunnen er voor kiezen om afspraken op te nemen in een samenlevingsovereenkomst. In een samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen over de verdeling van de kosten van de gemeenschappelijke huishouding en de kosten van eventuele kinderen, bankrekeningen, de gezamenlijke woning, de verdeling van de boedel en partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Ook kunnen in een samenlevingsovereenkomst afspraken worden opgenomen over partneralimentatie.

Wanneer er geen sprake is van een samenlevingsovereenkomst, dan is er in beginsel geen gezamenlijk vermogen of schuld. Omdat er geen specifieke wettelijke regeling is voor de (ongehuwde) samenwoners geldt de algemene vermogensrechtelijke regeling. Ieder behoudt zijn eigen goederen en / of schulden. Toch zijn er vaak goederen gezamenlijk gekocht. In dat geval zullen de goederen verdeeld dienen te worden. Is er gezamenlijk een woning gekocht, dan zal bekeken moeten worden of de woning zal worden verkocht of dat deze zal worden overgenomen door één van beide partners. Wanneer sprake is van gezamenlijke schulden, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de aflossing ervan. Wanneer door de ene partner is geïnvesteerd in een goed van de andere partner, dan is er sprake van een vergoedingsrecht.

Contact opnemen
Ontbinden samenlevingscontract Breda