Echtscheiding

Een echtscheidingsprocedure als een procedure voor de scheiding van tafel en bed begint met een verzoekschrift dat uw advocaat naar de rechtbank stuurt.Een echtscheidingsverzoek kan samen (met uw ex-partner) worden ingediend, maar ook zelfstandig.

In het verzoekschrift zal worden aangegeven dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. Dit betekent dat er geen basis meer is voor de relatie en de partners hebben besloten uit elkaar te gaan. Naast een verzoek om scheiding of ontbinding van het huwelijk komen er vaak ook nog andere zaken in het verzoek aan de orde. Deze andere zaken worden in vaktaal nevenvoorzieningen genoemd. U moet hierbij denken aan de (verdeling van de) kosten van eventuele kinderen, de bankrekeningen, de gezamenlijke woning, de verdeling van het vermogen en partnerpensioen (nabestaandenpensioen). Zo’n nevenvoorziening kan ook in een apart verzoekschrift of in een verweerschrift worden gevraagd.

Echtscheiding advocaat Breda

Voorlopige voorzieningen

Een echtscheidingsprocedure kost tamelijk veel tijd. Soms is het niet mogelijk de beslissing van de rechter in de echtscheidingsprocedure af te wachten, bijvoorbeeld omdat één van de twee partijen een bijdrage nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien of omdat een voorlopige beslissing moet worden genomen over het gebruik van de gezamenlijke woning. Het is dan wenselijk dat er een voorlopige voorziening wordt getroffen. De rechtbank kan dan een voorlopige beslissing nemen over de zaken waarover u het niet eens kunt worden. Een dergelijke beslissing van de rechtbank over een voorlopige voorziening geldt tijdens de echtscheidingsprocedure.

De echtscheidingsprocedure eindigt met een beschikking waarin de echtscheiding wordt uitgesproken en een beslissing wordt genomen op de eventuele nevenvoorzieningen. Met de beslissing van de rechtbank bent u echter nog niet echt gescheiden. Pas indien de beschikking in de registers van van de burgerlijke stand is ingeschreven, is de echtscheiding formeel.

Als u het met de beschikking van de rechtbank niet eens bent, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Het gerechtshof bekijkt uw zaak helemaal opnieuw en geeft daarna een beschikking.

Contact opnemen